ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
28-01-2020
วันที่ใช้ห้อง :
05-02-2020
เรืองที่ประชุม :
นิเทศงานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคและงานอาหารปลอดภัย
ประธานในที่ประชุม :
ภก.พิษณุ รัตนโคตร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
40
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คณะกรรมการพัฒนางาน 5 ส.
เบอร์ติดต่อ :
108
ชื่อผู้จอง :
คุณธิดารัตน์ นามสว่าง