ชื่อห้องประชุม :
ส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์อพยพฯ)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่จอง :
29-01-2020
วันที่ใช้ห้อง :
05-02-2020
เรืองที่ประชุม :
คณะกรรมการงานสมาธิบำบัด
ประธานในที่ประชุม :
ไม่มี
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
ปกติ
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:30:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
แพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ :
132
ชื่อผู้จอง :
บุญมี เอ็นดู