ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
30-01-2020
วันที่ใช้ห้อง :
12-02-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019)
ประธานในที่ประชุม :
พญ วิลาสินี บุญพลู
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
100
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)
เบอร์ติดต่อ :
044571478-114
ชื่อผู้จอง :
รัตนาภรณ์ จรัสแสงสกุล