ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
12-02-2020
วันที่ใช้ห้อง :
07-03-2020
เรืองที่ประชุม :
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสังขะ
ประธานในที่ประชุม :
นางทัศนีย์ วีระเสถียร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
90
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 20:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ศูนย์คุณภาพ
เบอร์ติดต่อ :
134
ชื่อผู้จอง :
หยาดฝน อยู่นาน