ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
13-02-2020
วันที่ใช้ห้อง :
13-02-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมสอบสวนข้อเท็จจรอง
ประธานในที่ประชุม :
ประธานสอบ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
7
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 10:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เตรียมอาหาร :
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
0848881266
ชื่อผู้จอง :
ปฐวีพิสุทธฺ์ เพชรแสน