ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
28-02-2020
วันที่ใช้ห้อง :
04-03-2020
เรืองที่ประชุม :
ทีมย่อย SAR Writing
ประธานในที่ประชุม :
ทพญ.สมรักษ์ รัตนโคตร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ศูนย์คุณภาพ
เบอร์ติดต่อ :
134
ชื่อผู้จอง :
หยาดฝน อยู่นาน