ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
03-03-2020
วันที่ใช้ห้อง :
11-03-2020
เรืองที่ประชุม :
การนิเทศงานระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
ประธานในที่ประชุม :
ภก.พิษณุ รัตนโคตร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
15
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คณะกรรมการพัฒนางาน 5 ส.
เบอร์ติดต่อ :
108
ชื่อผู้จอง :
คุณธิดารัตน์ นามสว่าง