ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
16-03-2020
วันที่ใช้ห้อง :
24-03-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมคณะกรรมการรป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
ประธานในที่ประชุม :
พญ.วรรณิศา สุขอุ้ม
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,Pointer,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
งานจ่ายยาผู้ป่วยใน
เบอร์ติดต่อ :
044-571028 /111
ชื่อผู้จอง :
ยุราณีย์ เกียรติคุณรัตน์