ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
07-05-2020
วันที่ใช้ห้อง :
08-05-2020
เรืองที่ประชุม :
รับเจ้าหน้าย้าย
ประธานในที่ประชุม :
ทัศนีย์ วีระเสถียร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
40
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:00:00 ถึง 11:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คลินิคพิเศษ
เบอร์ติดต่อ :
106
ชื่อผู้จอง :
สุชาวดี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์