ชื่อห้องประชุม :
ส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์อพยพฯ)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่จอง :
20-05-2020
วันที่ใช้ห้อง :
23-05-2020
เรืองที่ประชุม :
ทันตกรรม
ประธานในที่ประชุม :
ทพ.สมรักษ์ รัตนโคตร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
6
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ทันตกรรม
เบอร์ติดต่อ :
044-571028-105
ชื่อผู้จอง :
นางสมรักษ์ รัตนโคตร