ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
22-05-2020
วันที่ใช้ห้อง :
26-05-2020
เรืองที่ประชุม :
รับสมัครจ้างเหมาบริการ
ประธานในที่ประชุม :
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เตรียมอาหาร :
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
งานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
0857794239
ชื่อผู้จอง :
นภา สังตนดี