ชื่อห้องประชุม :
ส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์อพยพฯ)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่จอง :
01-06-2020
วันที่ใช้ห้อง :
02-06-2020
เรืองที่ประชุม :
อบรมเรื่องโรคเอดส์และการคัดกรองสุขภาพ
ประธานในที่ประชุม :
นางพัชรินทรา เกียงวัว
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
25
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
LTC
เบอร์ติดต่อ :
044-571028-134
ชื่อผู้จอง :
นางอโนทัย ปลอดกระโทก