ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
14-07-2020
วันที่ใช้ห้อง :
14-08-2020
เรืองที่ประชุม :
วิชาการคลินิกหอบหืดและหลอดลมอุดกั้น บริษัท ผลการค้นหา ผลการค้นเว็บ Thailand | GSKwww.gsk.com › contact-us › worl
ประธานในที่ประชุม :
นายพิษณุ รัตนโคตร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
45
รูปแบบการประชุม :
ฟังวิชาการออนไลน์
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เตรียมอาหาร :
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
แพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ :
132
ชื่อผู้จอง :
บุญมี เอ็นดู