ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
24-08-2020
วันที่ใช้ห้อง :
03-09-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมติดตามเสริมพลังและเป็นพี่เลี้ยง(Coaching)งานบุหรี่สุรา
ประธานในที่ประชุม :
สุภาพร คิดดี
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
40
รูปแบบการประชุม :
ประชุมสรุปโครงการ
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 15:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
สุขภาพจิต+สารเสพติด
เบอร์ติดต่อ :
044-571028 ต่อ 119
ชื่อผู้จอง :
นางกมลวรรณ พวงบุตร