ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
25-08-2020
วันที่ใช้ห้อง :
01-09-2020
เรืองที่ประชุม :
PCT สูติ-นรีเวช
ประธานในที่ประชุม :
พญ.เกวลิน ขุมทอง
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:30:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
LR
เบอร์ติดต่อ :
0801712951
ชื่อผู้จอง :
นางสาวอัจฉราพร นันทวิมล