ชื่อห้องประชุม :
ส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์อพยพฯ)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่จอง :
03-09-2020
วันที่ใช้ห้อง :
11-09-2020
เรืองที่ประชุม :
โรงเรียนพอ่แม่
ประธานในที่ประชุม :
นส.รัตนา สุขยานุดิษฐ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อ :
0807232004
ชื่อผู้จอง :
เนตร ตุ้มทอง