ชื่อห้องประชุม :
สานสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง :
ตึกผู้ป่วย 60 เตียง (ชั้น 7)
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่จอง :
03-09-2020
วันที่ใช้ห้อง :
10-09-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมประจำเดือน
ประธานในที่ประชุม :
ภก.ทรงเสริม คุตชิตา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:30:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการของบุคลากร(OD/ESB)
เบอร์ติดต่อ :
1000
ชื่อผู้จอง :
พิมพ์อำไพ จันทร์แจ่ม