ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
08-09-2020
วันที่ใช้ห้อง :
08-09-2020
เรืองที่ประชุม :
รองรับผู้สมัครงาน
ประธานในที่ประชุม :
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ไม่ใช้อุปกรณ์,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
0848881266
ชื่อผู้จอง :
ปฐวีพิสุทธฺ์ เพชรแสน