ชื่อห้องประชุม :
สานสุข
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกส่งเสริมสุขภาพฯ
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่จอง :
15-09-2020
วันที่ใช้ห้อง :
15-09-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมประธานอสม.
ประธานในที่ประชุม :
นางรัศมี จงชานะสิทโธ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
รูปแบบการประชุม :
จำนวน 22 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เตรียมอาหาร :
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
LTC
เบอร์ติดต่อ :
044-571028-134
ชื่อผู้จอง :
นางอโนทัย ปลอดกระโทก