ชื่อห้องประชุม :
ส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์อพยพฯ)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่จอง :
27-05-2022
วันที่ใช้ห้อง :
24-06-2022
เรืองที่ประชุม :
โรงเรียนพ่อแม่
ประธานในที่ประชุม :
นส.รัตนา สุขยานุดิษฐ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,Pointer,ไม่ใช้อุปกรณ์,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อ :
0807232004
ชื่อผู้จอง :
เนตร ตุ้มทอง