ชื่อห้องประชุม :
นครพิงค์
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 5 ตึกสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่จอง :
24-05-2023
วันที่ใช้ห้อง :
26-05-2023
เรืองที่ประชุม :
เตรียมรับกรรมการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
ประธานในที่ประชุม :
นายวันฉัตร ทิมาสาร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
รูปแบบการประชุม :
เตรียมรับกรรมการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,Pointer,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
เบอร์ติดต่อ :
ชื่อผู้จอง :
นางสาวภัทราภรณ์ จันทาเลิศกุล