โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์
พัฒนาโดย mahanam277@hotmail.com

เป็นโปรแกรมหรือระบบที่อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมออนไลน์ ผ่าน Internet หรือ Intranet(เครือข่าย Lan) พัฒนาโดยใช้ความสามารถของโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม

Tel. 081-8772972 E-mail. mahanam277@hotmail.com
คุณ ธราทร มหานาม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการขอใช้ห้องประชุม

1.ตรวจสอบห้องประชุมผ่านระบบจองห้องประชุมออนไลน์ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสังขะ(http://www.sangkhahospital.com)
หรือ(http://113.53.239.83:3100/meeting) ว่าห้องประชุมว่างหรือไม่ว่าง

2.การใช้ห้องประชุมต้องเป็นไปตามช่วงเวลาที่ขอเท่านั้น และหากเป็นไปได้ช่วงเวลาที่ใช้ประชุมควรจะเริ่มต้นและสิ้นสุดตามระยะเวลาในการขอใช้ห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของฝ่าย/หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่จะใช้ห้องประชุมถัดไป

3.การบันทึกขอจองห้องประชุมจะต้องทำ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ( ยกเว้นกรณีต้องการขอใช้ด่วน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ )

4.กรณีต้องการขอใช้ห้องประชุมด่วน แต่ห้องประชุมไม่ว่าง ให้ผู้ที่ต้องการขอใช้ห้องประชุมประสานกับผู้ที่ขอห้องประชุมก่อนหน้านี้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องประชุมให้ทราบ เพื่อป้องกันปัญหาการทับซ้อน

5.การบันทึกลงรายละเอียดการจองห้องประชุม วันที่ เวลา สถานที่ จำนวนคน อุปกรณ์ อาหารว่าง รูปแบบการจัดห้องประชุม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาการจัดเตรียมห้องประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่ขอใช้

6.กรณีแก้ไข แปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองขอใช้ห้องประชุม สามารถยกเลิกด้วยตนเองผ่านโปรแกรมจองห้องประชุมฯ แต่จะต้องยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ( กรณียกเลิกเร่งด่วนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
ถ้าการจองห้องประชุมหรือยกเลิกการจองไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการจองผู้มีชื่อในการจองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ