"ประชาชนสุขภาพดี ถ้าคีย์ข้อมูลครบ"


สถานะการรับบริการวันนี้
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564เวลา 00:07:37

 • รวมทั้งสิ้น   ชาย     หญิง   .. ชื่อหน่วยบริการ
 • 190 87 103 1 10923รพช. สังขะ
 • 0 2 03224สอ. บ้านโดง ตำบลสังขะ หมู่ที่ 07
 • 0 3 03225รพ.สต. ขอนแตก บ้านโตงน้อย หมู่ที่ 03
 • 0 4 03226รพ.สต. ดม บ้านดม หมู่ที่ 01
 • 0 5 03227สอ. พระแก้ว บ้านหนองคู หมู่ที่ 02
 • 0 6 03228รพ.สต. บ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ หมู่ที่ 07
 • 0 7 03229โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระเทียม
 • 0 8 03230รพ.สต.บ้านหนองยาว กระเทียม บ้านหนองยาว หมู่ที่ 14
 • 197 80 117 9 03231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกาด
 • 0 10 03232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม
 • 0 11 03233โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับทัน
 • 0 12 03234โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาคง
 • 0 13 03235โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซบ
 • 0 14 03236โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับทิมสยาม04
 • 0 15 03237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทพรักษา
 • 0 16 10219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคะนา 07 ต.ตาตุม
 • 0 17 10220โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา
 • 0 18 13863รพ.สต. ตาตุม บ้านตาแตรว หมู่ที่ 12
 • 0 19 13864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกชัยตำบลตาคง

สถิติผู้มารับบริการประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สถิติผู้มารับบริการรายงานเดือน ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบ รพสต

สถิติผู้มารับบริการรายงานเดือน ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบ โรงพยาบาล

จำนวนประชากร
# HOSPCODE HOSPNAME type1 type2 type3 type4 type5 ไม่มีtype1-5 type1+3 รวมtype1-5 Completed Persen Action